Bílá Strž

Bílá Strž je národní přírodní rezervace na katastrálním území obcí Hamry na Šumavě a Hojsova Stráž. Péčí o přírodní rezervaci je pověřena Správa Národního parku Šumava.

Předmětem ochrany je hluboce zaříznuté skalnaté údolí Bílého potoka s četnými stupni, peřejemi a stejnojmenným vodopádem, včetně přirozených lesních porostů tvořených zejména květnatými bučinami, horskými acidofilními bučinami a azonálními smrčinami, typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Šumava a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace. Lokalita je zároveň součástí Ptačí oblasti Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava coby ochranného pásma zdejšího národního parku.

Realizované filmy

Divá Bára